Pravila

1. Splošne določbe

1.1. Ta pravila nakupa in prodaje blaga (v nadaljevanju Pravila) so za stranki kupoprodajne pogodbe zavezujoč pravni akt, ki določa odločitve kupca blaga v spletni trgovini www.esaunashop.si ( v nadaljevanju kupec) in UAB "Poilsio sprendimai" (v nadaljevanju prodajalec; kupec in prodajalec, v nadaljevanju skupaj imenovani stranki) medsebojne pravice, dolžnosti, odgovornosti in druge pogoje, ki veljajo za nakup in prodajo. blaga v spletni trgovini www.esaunashop.si.

1.2. V elektronski trgovini www.esaunashop.si imajo vse osebe, ki jim zakonodaja Republike Litve priznava tako pravico, upoštevajoč njihovo civilno sposobnost (v primeru, da je kupec fizična oseba), pravico do biti kupci, tako neposredno kot preko zakonitih zastopnikov.

1.3. Kupec z nakupom blaga v spletni trgovini www.esaunashop.si brezpogojno soglaša s polno uporabo tako teh Pravil kot tudi pogojev za sklepanje in izvajanje ostalih kupoprodajnih pogodb prodajalca, predstavljenih v drugih delih spletne trgovine. www.esaunashop.si, na primer tako, da ob registraciji odkljukate polje ob povezavi »Strinjam se s Pravili nakupa in prodaje blaga«. Če se kupec s Pravili ne strinja, se ne sme registrirati in skleniti kupoprodajne(e) pogodbe(e).

1.4. Prodajalec ima v skladu z zakonskimi predpisi pravico kadarkoli enostransko spremeniti, pojasniti ali dopolniti pravila. Pravila, spremenjena na katerega od zgoraj navedenih načinov, začnejo veljati z dnem javne objave v spletni trgovini www.esaunashop.si in se uporabljajo za vse od tega trenutka sklenjene kupoprodajne pogodbe.

2. Sklenitev in izvedba kupoprodajne pogodbe

2.1. Kupoprodajna pogodba med kupcem in prodajalcem se šteje za sklenjeno od trenutka, ko kupec po izbiri izdelka/izdelkov, oblikovanju košarice in vpisu ali oznaki vseh obveznih podatkov klikne na "Kupi". " povezava.

2.2. Kupoprodajna pogodba ima za stranke zakonsko moč in mora biti pravilno sklenjena.

2.3. Kupoprodajna pogodba velja do popolne izvršitve.

2.4. Vsaka na zgoraj naveden način sklenjena kupoprodajna pogodba je shranjena v bazi podatkov elektronske trgovine www.esaunashop.si.

3. Pravice kupca

3.1. Kupec ima pravico kupiti blago v spletni trgovini www.esaunashop.si, v skladu s temi Pravili, drugimi javno objavljenimi informacijami Prodajalca in pravnimi akti Republike Litve.

3.2. Kupec ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe, sklenjene v spletni trgovini www.esaunashop.si, tako da o tem pisno obvesti prodajalca v 7 (sedmih) delovnih dneh od dneva prevzema blaga.

3.3. Točka 3.2 teh Pravil ne velja za prodajne pogodbe, sklenjene za blago, ki je bilo izdelano po individualnem naročilu ali je očitno prilagojeno določenemu kupcu ali ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti prodajalcu, potem ko je bilo predloženo kupcu. Kupec zaradi izgube ali očitnega poslabšanja lastnosti blaga, so hitro pokvarljivi ali jim bo kmalu potekel ali jim je že potekel rok uporabe, nakup - prodaja.

3.4. Kupec lahko uveljavlja pravico iz točke 3.2 Pravil le, če je kupljeno in prodano blago kakovostno, nepoškodovano, ni bilo v uporabi in njegov videz ni bistveno spremenjen.

3.5. V primeru, da kupec v spletni trgovini www.esaunashop.si kupi več kot en artikel (komplet blaga) in namerava uveljavljati svojo pravico iz točke 3.2 Pravil, te pravice ne more uveljavljati le v v zvezi z enim ali več predmeti tega sklopa. V tem primeru mora kupec prodajalcu vrniti celoten komplet blaga. Če vsaj eno od vrnjenega blaga v kompletu ne izpolnjuje zahtev iz točk 3.4 in 9.5 Pravil, ima prodajalec pravico zavrniti prevzem vrnjenega kompleta blaga, tj. ne sprejeti Kupčeve zavrnitve kupoprodajna pogodba.

3.6. Pravica kupca iz točke 3.2 Pravil se izvaja v skladu z Odlokom Ministra za gospodarstvo iz leta 2001. 17. avgusta z ukazom št. 258 "O odobritvi pravil za prodajo blaga in opravljanje storitev pri sklepanju pogodb z uporabo komunikacijskih sredstev".

3.7. Kupec ima druge pravice, ki jih določajo ta pravila in pravni akti Republike Litve.

4. Obveznosti kupca

4.1. Pred sklenitvijo prve kupoprodajne pogodbe v spletni trgovini www.esaunashop.si se mora kupec registrirati v tej trgovini oziroma posredovati prodajalcu vse navedene podatke in soglašati s temi pravili po postopku iz točke 1.3.

4.2. Po sklenitvi kupoprodajne pogodbe mora kupec za blago in dostavo blaga plačati ceno, navedeno v naročilu v spletni trgovini www.esaunashop.si ter druga plačila, če so ta predvidena ob sklenitvi pogodbe.

4.3. Kupec mora sprejeti blago, kupljeno pri prodajalcu.

4.4. Kupec se zavezuje, da bo svoje prijavne podatke pravilno hranil in jih ne bo posredoval tretjim osebam, kar prodajalec potrdi ob registraciji kupca. Če kupec razkrije ali izgubi podatke za prijavo ali na kakršen koli način postanejo seznanjeni s tretjimi osebami, mora kupec o tem nemudoma obvestiti prodajalca na načine, navedene v razdelku »Stiki« elektronske trgovine www.esaunashop.si.

4.5. Če se podatki, ki jih je kupec posredoval ob registraciji, spremenijo, mora kupec te podatke nemudoma posodobiti. Neizpolnitev te kupčeve obveznosti izniči prodajalčevo odgovornost za morebitno nepravilno izvršitev kupoprodajne pogodbe, v kolikor na tako morebitno nepravilno izvršitev vpliva kupčeva neizpolnitev te kupčeve obveznosti in če prodajalec utrpi škodo zaradi če kupec te obveznosti ne izpolni, mu mora kupec v celoti povrniti škodo.

4.6. Kupec ima druge obveznosti, določene v teh Pravilih in pravnih aktih Republike Litve in jih mora izpolnjevati.

5. Pravice prodajalca

5.1. Prodajalec ima pravico, da po lastni presoji določi najmanjšo velikost košarice blaga, to je minimalno količino, v kolikor ta ni dosežena, naročilo kupca ne bo izvršeno. V tem primeru (če določen minimalni znesek ni dosežen) ni možnosti sklenitve kupoprodajne pogodbe.

5.2. Če kupec poskuša škodovati delovanju, stabilnemu delovanju ali varnosti elektronske trgovine www.esaunashop.si ter krši svoje dolžnosti, določene v teh Pravilih ali pravnih aktih Republike Litve, ima Prodajalec pravico do nemudoma omeji, začasno prekine ali prekine kupčevo možnost uporabe elektronske trgovine www.esaunashop.si brez predhodnega obvestila in ni odgovoren za morebitne s tem povezane izgube kupca.5.2. V primeru pomembnih okoliščin ima prodajalec pravico začasno ali za nedoločen čas prekiniti delovanje spletne trgovine www.esaunashop.si brez predhodnega obvestila kupcu in ne odgovarja za morebitne s tem povezane izgube kupca.

5.3. Prodajalec ima druge pravice, določene v teh pravilih in pravnih aktih Republike Litve.

6. Obveznosti prodajalca

6.1. Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu omogočil pravilno uporabo storitev spletne trgovine www.esaunashop.si pod pogoji, določenimi v teh Pravilih. Vendar pa prodajalec ne odgovarja za morebitne izgube, ki bi kupcu nastale zaradi tehničnih ali drugih okvar ali napak pri prenosu podatkov elektronske trgovine www.esaunashop.si, ne glede na njihov izvor.

6.2. Prodajalec se zavezuje, da bo spoštoval zasebnost kupca, varoval osebne podatke kupca, posredovane prodajalcu, in obdeloval osebne podatke, ki jih je navedel kupec, le v skladu z 11. poglavjem Pravil in pravnimi akti Republike Litve.

6.3. V primeru, da se kupec ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe odloči, da blago dostavi njemu (kupcu), namesto da ga sam prevzame pri prodajalcu, se prodajalec zavezuje, da bo blago, ki ga je kupil kupec, dostavil na naslov določi kupec pod pogoji iz 8. poglavja Pravil.

6.4. Prodajalec, ki kupcu zaradi pomembnih okoliščin ne more zagotoviti naročenega izdelka, se zavezuje, da mu bo ponudil podoben ali čim bolj podoben izdelek. Če kupec zavrne sprejem takšnega blaga, ki ga ponuja prodajalec, se prodajalec zavezuje, da bo kupcu vrnil denar, ki ga je kupec plačal v 10 (desetih) delovnih dneh od datuma, ko je kupec prejel tako pisno zavrnitev, in je oproščen kakršno koli odgovornost za neizročitev blaga kupcu.

6.5. Po uveljavitvi pravice iz točke 3.2 Pravil se prodajalec zavezuje, da bo kupcu vrnil vplačani denar v roku 10 (deset) delovnih dni od dneva prejema vrnjenega blaga. Če je kupec blago plačal z gotovino ali z nakazilom na TRR prodajalca (brez uporabe storitev elektronske banke), mora kupec ob vračilu blaga prodajalcu pisno posredovati podatke o svojem TRR. V tem primeru se kupcu vplačani denar vrne v 10 (desetih) delovnih dneh od dneva vročitve takega navodila prodajalcu.

6.6. V primerih, določenih v členih 6.4 in 6.5 Pravil, se prodajalec zavezuje, da bo kupcu vrnil denar v skladu s postopkom, določenim v členu 9.2 Pravil.

6.7. Prodajalec ima druge dolžnosti, določene v teh pravilih in pravnih aktih Republike Litve in jih mora izpolnjevati.

7. Cena blaga, postopek in pogoji plačila blaga

7.1. V spletni trgovini www.esaunashop.si so vse cene blaga in njegove dostave ter morebitna druga možna plačila navedene z vključenim davkom na dodano vrednost v ceni.

7.2. Kupec se strinja, da se mu skupaj s kupljenim blagom
predloži kupoprodajna dokumentacija - računi z DDV, ki so hkrati dokumenti, ki potrjujejo kupčevo pravico do vračila, zamenjave ali popravila blaga v garanciji .

7.3. Kupec lahko kupljeno blago plača prodajalcu v gotovini ob dostavi blaga kupcu, s predplačilom z uporabo storitev elektronskega bančništva ali s predplačilom katere koli banke ali druge kreditne institucije na bančni račun prodajalca, naveden v Oddelek »Stiki« spletne trgovine www.esaunashop.si.

7.4. Kupec blago plača v gotovini osebi, ki blago prenaša (zastopnik prodajalca), ob dostavi blaga kupcu. V primeru neplačila celotnega zneska blaga in njegove dostave ter vseh drugih plačil, če so bila taka predvidena ob sklenitvi pogodbe, se blago ne prenese na kupca, kupoprodaja pa pogodba se od tega trenutka šteje za prekinjeno zaradi kupčeve bistvene kršitve pogodbe. V tem primeru mora kupec kriti vse izgube, ki nastanejo prodajalcu v zvezi z odpovedjo prodajne pogodbe.

7.5. Kupec lahko blago plača s storitvami elektronskega bančništva, če ima prodajalec sklenjeno ustrezno pogodbo z banko kupca. V tem primeru se posreduje povezava iz spletne trgovine www.esaunashop.si do Banke kupca na internetu. V tem primeru je pri izvajanju denarnih transakcij v sistemu elektronskega bančništva banke za varnost podatkov kupca odgovorna zadevna banka.

7.6. Če kupec blago plača z nakazilom katere koli banke ali druge kreditne institucije na račun prodajalca (brez uporabe elektronskega bančništva), mora kupec v 24 urah po kliku na povezavo »Kupi« poslati e-pošto prodajalcu potrditev plačila ustrezne banke ali druge kreditne institucije. Prodajalec ima pravico pričeti z izvajanjem kupoprodajne pogodbe šele po prejemu navedene potrditve. Če kupec ne potrdi plačila blaga v navedenem roku in na naveden način, ima prodajalec pravico šteti, da je kupec zavrnil kupoprodajno pogodbo in preklicati kupčevo naročilo.

7.7. V skladu s členom 6.313 CC dne 7., potem ko kupec odda naročilo izdelka in ga prodajalec potrdi, se lahko cena izdelka spremeni ob upoštevanju objektivnih kazalnikov, ki vplivajo na ceno izdelka, ki jih določa zakon ( sprememba stroškov, dodatni stroški, tehnična napaka itd.). V primeru takšne spremembe cene izdelka ima kupec pravico zavrniti nakup izdelka, prodajalec pa pravico do prodaje. V tem primeru ima katera koli od pogodbenih strank, potem ko je o tem pisno obvestila drugo stranko, pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe blaga. Stranki soglašata, da se izgube, povezane z odpovedjo prodajne pogodbe zaradi razloga, navedenega v tej klavzuli, druga drugi ne nadomestita.

8. Dostava blaga kupcu

8.1. Pri nakupu blaga v spletni trgovini www.esaunashop.si mora kupec izbrati enega od načinov dostave blaga do njega - uporabiti dostavno službo prodajalca na celotnem ozemlju Republike Litve ali prevzeti blaga pri prodajalcu v trgovini prodajalca.

8.2. Blago lahko pri prodajalcu prevzame le kupec, njegov zakoniti zastopnik ali oseba, ki jo kupec navede ob oddaji naročila. Oseba, ki prevzema blago, mora predstavniku prodajalca, ki prevzema blago, predložiti veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje, izdano po 01.01.2003), v primeru zastopstva pa dokument, ki potrjuje pravilno zastopanje.

8.3. Prodajalec obvesti kupca o datumu in uri dostave blaga oziroma prevzema v dogovorjeni trgovini prodajalca v obvestilu, ki ga kupec posreduje prodajalcu na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel ob registraciji. Kupec se ob sklenjeni kupoprodajni pogodbi s prodajalcem zavezuje, da bo ves čas preverjal e-poštni predal, ki ga je prodajalec navedel ob registraciji, do obvestila prodajalca o dostavi ali prevzemu blaga v dogovorjeni prodajalni prodajalca. je prejeto. Na dan dostave blaga lahko zastopnik prodajalca kontaktira prevzemnika blaga tudi po telefonu, da se dogovorita o točnem času dostave blaga.

8.4. V dogovorjeni prodajalni prodajalca mora kupec ali druga oseba, navedena v točki 8.2 Pravil, prevzeti blago med delovnim časom te prodajalne najkasneje v 3 (treh) delovnih dneh, šteto od dneva prejema prodajalca. obveščanje kupca na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel ob registraciji. Če kupec ali druga oseba, navedena v točki 8.2 Pravil, ne prevzame blaga v tem roku, ima prodajalec pravico razdreti kupoprodajno pogodbo zaradi kupčeve bistvene kršitve pogodbe. V tem primeru mora kupec kriti vse izgube, ki nastanejo prodajalcu v zvezi z odpovedjo prodajne pogodbe.

8.5. Kupec plača dostavo blaga na naslov, ki ga navede kupec. Točna cena dostavne službe je odvisna od kraja dostave naročenega blaga, njegove količine, cene, teže in želje ali nepripravljenosti kupca, da bi uporabil plačano storitev dostave, ki jo izvaja prodajalec na kraj zgradbe, ki ga določi kupec. , in se posreduje kupcu šele, ko je naročilo v celoti oblikovano.

8.6. Storitev dostave blaga na lokacijo objekta, ki jo določi kupec, je potrebno naročiti pred plačilom blaga in izbranih storitev.

8.7. V posameznih primerih, ki jih določi prodajalec, so lahko storitve dostave in dostave blaga na lokacijo objekta, ki jo določi kupec, za kupca brezplačne.

8.8. V posameznih primerih, ki jih določi prodajalec, ob upoštevanju kraja dostave blaga (npr. v mesto Neringa ali del mesta Klaipėda, ki se nahaja na Kurski obali) in drugih okoliščin, je dostavna služba blaga do kupec mora plačati dodatne stroške.

8.9. Oseba, ki prevzema blago skupaj s predstavnikom prodajalca, ki prevzema blago, mora preveriti stanje embalaže blaga, količino, sortiment in kakovost blaga ter podpisati prevzemno-predajni dokument blaga. S podpisom prevzemnika blaga na prevzemno-predajnem dokumentu kupec potrdi, da mu je blago izročeno v pravilnem stanju, količini, asortimentu in kvaliteti, na blagu ni poškodb, iz katerih izhaja ni tovarniška napaka in v kompletu izdelkov ni odstopanj.

8.10. Če opazi, da je embalaža dobavljenega blaga ali blago samo kakorkoli poškodovano ali neustrezno sestavljeno, mora prevzemnik blaga to zabeležiti v prevzemno-predajnem dokumentu in v prisotnosti predstavnika prodajalca sestaviti akt. dejanje v prosti obliki poškodovanja blaga ali neskladnosti z dogovorjeno montažo. Če prejemnik blaga teh dejanj ne izvede, je prodajalec prost vsakršne odgovornosti do kupca za poškodbe blaga, če podlaga za nastanek teh poškodb ni tovarniška napaka, ter za neskladnosti v sestavi blaga. blaga, kar je opaziti pri pregledu blaga ob njegovem prevzemu - predaji.

8.11. Če se ugotovi samo kršitev embalaže pošiljke blaga, vendar niso zaznane neskladnosti v količini, asortimanu in kakovosti blaga, mora prodajalec skleniti kupoprodajno pogodbo. V tem primeru mora prevzemnik blago prevzeti, vendar mora kršitev embalaže blaga zabeležiti v prevzemno-predajnem dokumentu. Ko prejemnik blago prevzame in podpiše prevzemno – primopredajni dokument ter zaznambe o kršitvi embalaže blaga, se šteje, da je bilo blago oddano v poškodovani embalaži, količina, asortiment in kakovost blaga pa se ne spreminjata. upoštevati pogoje kupoprodajne pogodbe.

8.12. Če se ugotovi neskladnost v količini in/ali asortimanu in/ali kakovosti blaga, prevzemnik blaga ne sme prevzeti blaga in napake blaga zabeležiti v prevzemno-predajnem dokumentu. V takem primeru se ne šteje, da je kupec, če prejemnik blaga noče prevzeti zaradi napak na blagu, kakor koli kršil kupoprodajno pogodbo, prodajalec in kupec pa se posebej dogovorita, o pravilni izvedbi, spremembi ali razvezi nadaljnje kupoprodajne pogodbe. Če pa prejemnik blago prevzame in podpiše prevzemno-predajni dokument brez pripomb o morebitnih napakah blaga, se šteje, da je prodajalec pravilno in v celoti izpolnil kupoprodajno pogodbo ter pogoje za velja oprostitev prodajalca od odgovornosti do kupca iz točke 8.10 Pravil.

8.13. Če blago ni dostavljeno kupcu na dan dostave, ki ga določi prodajalec, mora kupec o tem nemudoma obvestiti prodajalca. V primeru neizpolnitve te obveznosti kupec nima pravice uveljavljati ustreznih zahtevkov do prodajalca, kot tudi ne pravice zahtevati povračila morebitne izgube kupca zaradi nedobave ali zamude pri dobavi blaga.

8.14. Kupec mora pri naročilu dostave blaga na navedeni naslov zagotoviti, da je prevozno podjetje težka bo vozilo lahko odpeljalo na navedeni naslov.

8.15. Prodajalec je prost odgovornosti do kupca za nedobavo ali zamudo pri dobavi blaga, če blago ni dobavljeno ali dostavljeno kupcu z zamudo po krivdi kupca ali zaradi okoliščin, na katere kupec ni mogel vplivati.

8.16. Ostali pogoji za dostavo blaga kupcu so navedeni v razdelku "Dostava" spletne trgovine www.esaunashop.si. V primeru neskladja med pogoji za dostavo blaga kupcu, določenimi v teh Pravilih in zgoraj omenjenem delu elektronske trgovine www.esaunashop.si, prevladajo pogoji, določeni v Pravilih.

9. Vračilo in zamenjava blaga

9.1. Vračilo in zamenjava blaga se izvajata v skladu z odredbo ministra za gospodarstvo iz točke 3.6 Pravilnika in v skladu z odredbo ministra za gospodarstvo z dne 29.06.2001 št. 217 "O odobritvi pravil za vračilo in izmenjavo predmetov".

9.2. Denar za vrnjeno blago se plača z nakazilom na TRR kupca, v skladu s pogoji, določenimi v točkah 6.4 in 6.5 Pravil. Če sta kupec in plačnik blaga različni osebi, se denar za vrnjeno blago nakaže na TRR osebe, ki je blago plačala.

9.3. Če kupec zavrne kupoprodajno pogodbo blaga z uveljavljanjem pravice iz točke 3.2 Pravil, se blago vrne na stroške kupca, denar, ki ga je kupec plačal za blago, pa se vrne kupcu v 10 ( deset) delovnih dni od dneva vračila blaga prodajalcu. Denar, ki ga je kupec plačal prodajalcu za dodatne storitve, kot je dostava blaga ali dostava blaga na lokacijo objekta, ki jo določi kupec, se kupcu ne vrne.

9.4. Kupec vrne blago prodajalcu na svoje stroške. Kupec se lahko s prodajalcem dogovori za plačljivo storitev prodajalca v primeru vračila blaga, da sam prevzame vrnjeno blago pri kupcu.

9.5. Blago vrnemo v originalni, urejeni embalaži (ta pogoj ne velja v primeru vračila blaga slabe kakovosti), blago mora biti nepoškodovano, neuporabljeno, v prvotnem videzu (nepoškodovane etikete, neodtrgana zaščitna folija, ipd.; ta pogoj ne velja v primeru vračila blaga slabe kakovosti) in enake konfiguracije, kot je blago, ki ga je kupec prejel od prodajalca.

9.6. Ob vračilu blaga mora kupec prodajalcu predložiti vse dokumente, ki jih je prejel skupaj z blagom, vključno s prevzemno-predajnim dokumentom. Odstop kupca od kupoprodajne pogodbe in vračilo blaga prodajalcu se potrdi z listinami v obliki, ki jo določi prodajalec.

9.7. Kupec ali njegov zakoniti zastopnik ima pravico vrniti blago prodajalcu in podpisati dokumente, določene v členu 9.6 Pravil. Ob vračilu blaga mora vračilec blaga predstavniku prodajalca predložiti enega od veljavnih dokumentov, ki potrjujejo osebno istovetnost iz točke 8.2 Pravil, v primeru zastopanja pa dokument, ki potrjuje pravilno zastopanje.

9.8. Ostali pogoji vračila in zamenjave blaga so navedeni v rubriki "Garancije" spletne trgovine www.esaunashop.si. V primeru neskladja med pogoji za vračilo in zamenjavo blaga, ki jih določajo ta Pravila in navedeni razdelek elektronske trgovine www.esaunashop.si, prevladajo pogoji, določeni v Pravilih.

9.9. Če kupec na kakršen koli način krši enega ali več pogojev iz tega člena Pravil in v razdelku elektronske trgovine www.esaunashop.si, navedenih v točki 9.8 Pravil, ima prodajalec pravico, da ne sprejema kupčev odstop od kupoprodajne pogodbe in ne prevzema vrnjenega blaga.

10. Garancija kakovosti izdelka

10.1. Prodajalec oziroma proizvajalec blaga daje garancijo kakovosti za določeno časovno obdobje za prodano blago. Garancijski rok in drugi pogoji za koriščenje garancijske storitve so navedeni v opisih izdelkov.

10.2. Garancija ne velja za podatke, vsebovane v elektronskih nosilcih informacij, in prodajalec ne povrne izgub kupca ali tretjih oseb, ki bi nastale zaradi izgube ali obnovitve teh podatkov.

10.3. V primeru, da prodajalec ali proizvajalec ne zagotovi garancije kakovosti za določene vrste blaga, velja garancija, določena z ustreznimi pravnimi akti.

10.4. Prodajalec sam ne zagotavlja garancijskega servisa za blago. V vsakem primeru, ko želi kupec uporabiti tovrstne storitve, prodajalec napoti kupca k osebi, ki zagotavlja garancijski servis.

10.5. Drugi pogoji garancije za kakovost izdelkov so navedeni v razdelku "Garancije" spletne trgovine www.esaunashop.si. V primeru neskladnosti med pogoji garancije kakovosti izdelkov, ki jih določajo ta pravila, in zgoraj navedenim delom spletne trgovine www.esaunashop.si, prevladajo pogoji, določeni v teh pravilih.

11. Odgovornost strank, varstvo in obdelava osebnih podatkov

11.1. Kupec odgovarja za vsa svoja dejanja v elektronski trgovini www.esaunashop.si.

11.2. Ob registraciji mora kupec prodajalcu posredovati osebne podatke, ki so potrebni za pravilno izpolnitev naročila blaga. Z izvedbo teh dejanj kupec potrjuje, da on in njegovi zastopniki vedo, da imajo pravico zavrniti posredovanje svojih osebnih podatkov, vendar razumejo, da so osebni podatki potrebni in potrebni za nedvoumno identifikacijo kupca in/ali njegovih zastopnikov za namene sklepanja in izvajanja kupoprodajnih pogodb in brez posredovanja osebnih podatkov in/ali nesoglasja za njihovo obdelavo za namene, določene v tem členu, kupoprodajne pogodbe ne bo mogoče skleniti oziroma izvršiti.

11.3. S potrditvijo teh Pravil se kupec strinja, da se njegovi osebni podatki obdelujejo za namene identifikacije, prodaje blaga v elektronski trgovini www.esaunashop.si, analize dejavnosti prodajalca in neposrednega trženja. Kupec se tudi strinja s pošiljanjem informativnih sporočil na e-naslov in telefonsko številko, ki jih je navedel, ki so potrebna za izpolnitev naročila blaga.

11.4. Kupčev naslov in/ali e-poštni naslov in/ali telefonska številka se obdelujeta za namene neposrednega trženja le, če kupec ob registraciji ali naročilu blaga v spletni trgovini www.esaunashop.si odkljuka ustrezne rubrike. Kupec ima pravico prodajalcu kadarkoli naročiti, da se njegovi ( kupčevi) zgoraj navedeni podatki ne bodo več obdelovali za namene neposrednega trženja, prodajalec pa mora takšno zahtevo kupca ugoditi.

11.5. Prodajalec se zavezuje, da osebnih podatkov kupca ne bo posredoval tretjim osebam, razen prodajalčevim partnerjem, ki zagotavljajo dostavo blaga do kupca, dostavo na lokacijo objekta, ki jo določi kupec ali druge storitve, povezane z ustrezno izpolnitvijo. naročila kupca. V vseh drugih primerih se osebni podatki kupca lahko razkrijejo tretjim osebam samo v skladu s postopkom, ki ga določajo pravni akti Republike Litve.

11.6. Pri prevzemu ali vračilu blaga se osebni dokument osebe, ki to blago prevzema ali vrača, in osebni podatki vsebovani le za pravilno identifikacijo osebe.

11.7. Za pravilnost osebnih in drugih podatkov, ki jih je navedel ob registraciji, odgovarja kupec. Če so podatki, ki jih je posredoval kupec, napačni in/ali netočni, je za posledice posredovanja teh podatkov odgovoren izključno kupec, ki mora kriti vse izgube prodajalca, ki nastanejo zaradi nepravilnosti in/ali netočnosti teh podatkov, posredovanih s strani kupca. kupec.

11.8. Na podlagi 8. člena Zakona o elektronskem podpisu. 3 se stranki strinjata, da se za potrditev kupčevih dejanj v spletni trgovini www.esaunashop.si na podlagi kupčevih prijavnih podatkov uporablja 8. člen zgoraj navedenega zakona. 1 d. uveljavljena pravna moč elektronskega podpisa, torej ima enako pravno moč kot podpis na pisnih dokumentih in je dopusten kot dokaz na sodišču.

11.9. Kupec, ki je kršil obveznost zagotavljanja varnosti svojih prijavnih podatkov iz točke 4.4. Pravil, je v celoti odgovoren za posledice, ki nastanejo zaradi posredovanja teh podatkov tretjim osebam. Ko se katera koli oseba poveže v spletno trgovino www.esaunashop.si z uporabo kupčevih podatkov za prijavo, se ta oseba šteje za kupca in vsa dejanja, ki jih izvede ob povezavi s spletno trgovino www.esaunashop.si z uporabo kupčevih podatkov za prijavo, se štejejo za izvedena. s strani kupca. Kupec nosi polno odgovornost za posledice takih dejanj.

11.10. Če kupec dostopa do drugih spletnih strani preko povezav v spletni trgovini prodajalca, prodajalec ni odgovoren za informacije, ki so objavljene na spletnih straneh drugih podjetij, institucij, organizacij ali katerih koli drugih tretjih oseb, ali dejavnosti teh podjetij, ustanov, organizacij ali katerega koli drugega. drugih tretjih oseb, niti jih ne nadzira, ne nadzoruje ali zastopa.

11.11. Prodajalec ne odgovarja za to, da velikost, barva, oblika ali drugi parametri blaga v spletni trgovini www.esaunashop.si ne bodo ustrezali dejanski velikosti, obliki, barvi ali drugim parametrom blaga zaradi značilnosti zaslona (monitorja), ki ga uporablja kupec.

11.12. Prodajalec je prost vsakršne odgovornosti v primerih, ko se kupec, ne glede na zahteve prodajalca in njegove (kupčeve) obveznosti, ni seznanil s temi Pravili, čeprav je bila taka obveznost zanj predvidena in dana možnost.

12. Zagotavljanje informacij

12.1. Stranki soglašata, da spletna trgovina www.esaunashop.si vsebuje vse informacije, vključno, vendar ne omejeno na ta Pravila, druge pogoje, ki jih je določil prodajalec za sklepanje in izvrševanje kupoprodajnih pogodb, navedene v drugih razdelkih spletnega mesta. trgovina www.esaunashop.si in CC 6.366 Art. 8. navedeni podatek se šteje za pisno s strani prodajalca kupcu.

12.2. Kupec potrjuje, da je bil pri nakupu blaga v spletni trgovini www.esaunashop.si seznanjen s podatki prodajalca, navedenimi v 6.366 členu Civilnega zakonika. 8, in jo popolnoma razumel. Prodajalec te podatke posreduje kupcu tako v teh Pravilih kot v drugih delih elektronske trgovine www.esaunashop.si.

12.3. Prodajalec vsa obvestila pošilja kupcu na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel ob registraciji.12.4. Vsa sporočila, vprašanja ali reklamacije kupec pošilja prodajalcu na načine, navedene v razdelku »Stiki« elektronske trgovine www.esaunashop.si.

13. Končne določbe

13.1. Za razlago teh Pravil in vidike sklepanja in izvrševanja kupoprodajnih pogodb, sklenjenih z uporabo komunikacijskih sredstev, ki v njih niso obravnavana, se uporablja pravo Republike Litve.

13.2. Vsi spori, nesoglasja ali zahtevki, ki izhajajo iz teh pogojev ali so povezani z njimi, bodo rešeni s pogajanji. V primeru neuspeha spor med strankama obravnava pristojno sodišče po sedežu prodajalca.

13.3. Če se iz katerega koli razloga izkaže, da je eden ali več pogojev teh pogojev nezakonit, neveljaven ali neizvršljiv, to ne vpliva na vse druge pogoje pogojev. V takem primeru se vsi drugi pogoji Pravil razlagajo ne glede na nezakonit, neveljaven ali neizvršljiv pogoj.

13.4. Kjerkoli iz konteksta izhaja, moški vključuje ženski rod (in obratno), ednina množino in množina ednino.